Hình ảnh

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ – Cung Thỉnh Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Thuyết Giới – Đăng Đàn Truyền Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện – Cử Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực – Nghi Thức Tấn Hương

03/11/2015

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Ngày 02.11.2015 Cung Thỉnh Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Thuyết Giới – Đăng Đàn Truyền Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện – Cử Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực – Nghi Thức Quá Đường