Ngự Niệm Châu
PB053 (1)

CHUỖI TAY TƯỢNG NHA

Mã sản phẩm: PB053.

Chất liệu: Ngà voi (lão ngà).

Code: 012009

 

Chia sẻ:

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như muốn tiêu trừ các phiền não chướng, nên xâu chuổi tràng, luôn đem theo bên mình, hoặc đi đứng nằm ngồi, lần chuổi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuổi trì niệm danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.