Diệu Tướng Từ Tôn
TT052 (4)

TÔN TƯỢNG ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Mã sản phẩm: TT052.

Xuất xứ: Đông Kinh

Mã sản phẩm: TT052

Chất liệu: Gỗ thếp vàng

Kích thước: 62cm

 

Chia sẻ:

Đại Nhật Như Lai (VairocanaMahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛), hay Tỳ Lô Giá Na Phật chính là Pháp thân của Phật Thích Ca. Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba ThânPháp thânBáo thânHóa thân. Sở dĩ có ba Thân là do chỗ dụng khác nhau. Phật Thích Ca, là Đức Phật lịch sử đã đản sinh và nhập diệt trên quả địa cầu này, chính là Hóa thân của Phật. Trong khi đó, thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là Pháp thân, là Chân Như và đó là Đại Nhật Như Lai. Ý nghĩa Pháp thân này vượt ngoài sự luận bàn của ngôn từ và chỉ có sự chứng ngộ thành Phật mới có thể biết.

Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”. Chữ “Tỳ Lô Giá Na” (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày.”

Tôn tượng được cẩn chế tỉ mỉ từ chất liệu gỗ qua bàn tay khéo léo của nghê nhân Đông Kinh thực hiện. Toàn tượng được vẽ thủ công họa tiết từ những đường vàng 18K  tạo nên nét đặc sắc của Tôn tượng. Với diện tướng đoan nghiêm của một bậc trượng phu Mô Phạm.