Diệu Tướng Bồ Tát
bt056 (1)

TÔN TƯỢNG ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT056.

Xuất xứ: Nepal

Mã sản phẩm: BT056

Chất liệu: Đồng thếp vàng

 

Chia sẻ:

Bồ Tát Văn Thù (Manjushri) tên gọi đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài quan sát hết được sự phức tạp của thế giới, khéo léo dẫn dắt, giáo hóa. Ngài không chỉ dẫn dắt giáo hóa vô số chúng sanh, mà còn được ví như thánh mẫu của Tam Thế chư Phật thành đạo. Trong các Đại Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được ban cho Phật hiệu là “Đại Trí”. Ngài là vị Bồ Tát hàng đầu trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng dương Phật Pháp. Vì vậy, Ngài được tôn kính là Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi.

Diện tướng của Đức Bồ Tát như đang mỉm cười, bên ngoài thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy. Tay trái Ngài cầm cành hoa sen, trên hóa sen có đặt Phật kinh, biểu hiện trí tuệ bát nhã không nhiễm bụi trần, siêu vượt tất thảy. Trên Phật kinh có chuông kim cương, đại biểu cho sức mạnh của trí tuệ. Tay phải Ngài cầm thanh kiếm, đầu kiếm tỏa ra vầng lửa sáng, biểu thị cho ý nghĩa dùng thanh kiếm trí tuệ chặt đứt tất thảy chấp trước trói buộc nội tâm. Kim thân đeo anh lạc, ngồi trên liên tòa.

Tôn tượng được cẩn chế tỉ mỉ tinh tế từ chất liệu đồng thếp vàng theo phương pháp thủ công qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân vùng Nepal. Tôn tượng với diện dướng đoan nghiêm của Bặc Bồ Tát.