Diệu Tướng Bồ Tát
BT049 (1)

TÔN TƯỢNG PHỔ HIỀN VƯƠNG BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT049.

Mã sản phẩm: BT049

Chất liệu: gỗ sơn mài thếp vàng.

Niên đại: thời kỳ Edo (1603 – 1868)

Kích thước: 30cm

Code: 01200062

Chia sẻ:

Phổ Hiền Bồ tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đà). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Theo kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích-ca và Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi (sa. mañjuśrī). Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan.

Tôn tượng Phổ Hiền Bồ Tát được cẩn chế tỉ mỉ theo phương pháp thủ công từ chất liệu gỗ qua lớp sơn mài thếp vàng bảo vệ bên ngoài do nghệ nhân D0ông Kinh thực hiện với những phương pháp đặc biệt khéo léo. Tôn tượng được tạc vào thời kỳ Edo (1603 – 1868), với diện tướng đoan nghiêm của bậc Đại Sĩ, ngồi trên bạch tượng sáu ngà, tay cầm liên hoa.