Diệu Tướng Từ Tôn
TT103 (1)

TÔN TƯỢNG TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

Mã sản phẩm: TT103.

Mã sản phẩm: TT103

Xuất xứ: Đài Loan

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 

+ Phật: Cao 90cm x Ngang 47cm

+ Bồ Tát: Cao 85cm x Ngang 28cm

Code: 012V000087

Chia sẻ:

Vào thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương, có vị Tỳ kheo tên là Pháp Tạng vì lòng đại từ bi thương xót chúng hữu tình và vì lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình, Ngài đã đối trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 lời đại nguyện rộng lớn, thiết lập một thế giới trang nghiêm thắng diệu ở phương Tây gọi là Cực Lạc. Bấy giờ, Tỳ kheo Pháp Tạng chứng quả Vô Thượng Bồ Đề hiệu là A Di Đà Như Lai. Ở cõi ấy cách Ta Bà thế giới 10 muôn ức hằng hà sa Phật độ, chúng sanh được sanh nơi cõi ấy đều là các bậc thượng thiên nhân cao đức. Hầu cận Đức Di Đà Thế Tôn có nhị vị Đại Sĩ thượng thủ là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, với lòng từ thệ nguyện rộng lớn, thị hiện nơi cõi ấy trợ duyên cho Đức Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đầy đủ thiện căn sanh về Cực Lạc.

Với lòng kính mến và tin sâu nơi nguyện lực của Đức Di Đà Thế Tôn, các nghệ nhân đã đặt hết tâm huyết tạo nên Tôn dung Tây Phương Tam Thánh từ chất liệu đồng được thếp vàng kim thân tinh tế, sắc diện đoan nghiêm của đấng Đại Giác. Trên thân tượng cẩn họa hoa văn đặc sắc phối hợp hài hòa giữa các màu sắc tô điểm thêm nét đẹp riêng của tượng, đặc biệt phần mão và áo tượng được nạm ngọc.