Diệu Tướng Bồ Tát
BT167 (11)

TÔN TƯỢNG THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ – PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN

Mã sản phẩm: BT167.

Tôn tượng nhị vị Tổ được nghệ nhân xưa xứ Phù Tang cẩn chế theo phương pháp thủ công từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng, thân tượng được vẽ chi tiết hoa văn với sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc. Ở Nhật Bản, nhị vị Tổ được thờ nhiều ở các tự viện theo pháp môn Tịnh Độ thường thờ nhị vị Tổ đứng cùng hai bên tả và hữu của Đức Phật A Di Đà. Hai Ngài có công đức lớn trong việc hoằng dương pháp môn Tịnh độ ở Nhật Bản. tôn tượng được chế tác vào thời kỳ Edo (1603-1868)

Mã sản phẩm: BT167

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Gỗ thếp vàng

 

Chia sẻ:

Tịnh Độ tông Nhật Bản có nguồn gốc từ Tịnh Độ tông Trung Quốc, khởi nguyên do ngài Viên Nhân (794-864) du học Trung Quốc trở về Nhật truyền bá giáo nghĩa Tịnh Độ.

Pháp Nhiên thượng nhân người huyện Okayama, 9 tuổi xuất gia, 15 tuổi lên núi Tỉ Duệ (tổng bản sơn của Thiên Thai tông) học đạo với ngài Hoàng Viên và Duệ Không. Pháp Nhiên thông hiểu giáo nghĩa của Thiên Thai tông, đọc hết kinh điển đến 5 lần nhưng vẫn chưa tỏ ngộ. Năm 43 tuổi, tại Tàng kinh các ở Hắc Cốc (Pháp Nhiên còn có hiệu Hắc Cốc thượng nhân), nhân đọc Quán Vô Lượng Thọ kinh sớ của ngài Thiên Đạo (Trung Quốc) đến câu “nhất tâm chuyên niệm Di Đà danh hiệu” thì tâm bừng sáng. Sau đó, ngài xuống núi đến Cát Thuỷ ở Đông Sơn lập thoả am (về sau thành Tri Ân viện, tổng bản sơ của Tịnh Độ tông), dựa vào Vãng sinh yếu tập của ngài Nguyên tín làm nền tảng, chuyên niệm hồng danh Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc. 

Đại sư Thiện Đạo là người Tứ Châu, tỉnh An Huy, sanh vào năm thứ chín, niên hiệu Đại Nghiệp đời nhà Tùy (theo Tây Lịch là năm 613). Ngài xuất gia từ thời niên thiếu và xem thấy bức tranh cảnh Tây phương quá cảm mến, nên ước mong sớm vãng sanh về cảnh Tịnh độ. Sau khi thọ giới với luật sư Diệu Khai, ngài cung kính đọc kinh Quán vô lượng thọ, biết được cửa ngõ của kinh này là pháp giải thoát sanh tử. Giữa năm Trinh Quán đời nhà Đường, ngài đến Tinh Châu (huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây) lễ bái yết kiến đại sư Đạo Xước, cầu học pháp môn niệm Phật vãng sanh. Sau đó ngài vào Trường An, độ khắp dân chúng, viết hết hàng vạn quyển kinh A-di-đà, vẽ ba trăm bức tranh cõi Cực lạc Tịnh độ. Ban đầu, ngài ở núi Chung Nam (huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây), luôn luôn đến chùa Quang Minh để thuyết pháp.