Diệu Tướng Bồ Tát
BT052 (2)

TÔN TƯỢNG VĂN THÙ – PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT052.

Xuất xứ: Đông Kinh

Mã sản phẩm: BT052

Chất liệu: Gỗ sơn mài thếp vàng.

Niên đại: Thời kỳ Edo (1603 – 1868)

Kích thước: 113 cm

Code: 012000522

Chia sẻ:

Phổ Hiền Bồ tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đàPhổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tátPhổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Theo kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Văn-thù-sư-lợi (zh. 文殊師利, sa. mañjuśrī) là tên dịch theo âm, thường được gọi tắt là Văn-thù, dịch nghĩa là Diệu ĐứcDiệu Cát Tường, cũng có lúc được gọi là Diệu Âm, dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Lần đầu tiên người ta nhắc đến Văn-thù trong tác phẩm Văn-thù-sư-lợi căn bản nghi quỹ (sa. ārya-mañjuśrī-mūlakalpa) ở thế kỉ thứ 4. Tranh tượng trình bày Văn-thù với lưỡi kiếm và kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa, được vẽ khoảng ngang đầu. Người ta xem đó là biểu tượng trí huệ phá đêm tối của Vô minh. Về sau chúng ta thường thấy Văn-thù cưỡi trên một con sư tử.

Tôn tượng nhị vị Đại Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù tại Phạm Nghiêm Trai được cẩn chế tỉ mỉ từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng vào thời kỳ Edo (1603 – 1868) chạm khắc theo phương pháp thủ công qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh thời bấy giờ. Với lòng kính ngưỡng đầy tâm huyết, nghệ nhân đã tạc nên diệu tướng trang nghiêm nhị vị Bồ Tát, đặc biệt là đôi mắt tượng được làm từ đá quý theo phương pháp bí truyền )còn gọi là mắt sống). Kế đến là Phật quang được chạm khắc theo phương pháp thủ công từ chất iệu đồng mạ vàng tạo nên sự đặc sắc, trang nghiêm cho Tôn tượng.