Diệu Tướng Bồ Tát
BT069 (1)

TÔN TƯỢNG VÔ TẬN Ý BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT069.

Tôn tượng Vô Tận ý Bồ Tát được chế tác tỉ mỉ theo phương pháp thủ công đặc biệt từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh thực hiện. Với diện tướng uy nghĩ trang nghiêm muôn đức, thân ánh kim sắc đứng trên liên tòa, thủ ấn chắp tay luôn sẵn sàng bạch hỏi Thế Tôn những nghi vấn của đại chúng. Điểm đặc biệt chính là đôi mắt của Tôn tượng, bằng phương pháp kĩ thuật bí truyền, người nghệ nhân xưa đã đưa đá quý vào làm cầu mắt của tượng, khi có ánh sáng chiếu vào sẽ thấy sự phản chiếu của mắt.

Mã sản phẩm: BT069

Xuất xứ: Đông Kinh

Niên đại: Thời kỳ Edo (1603 – 1868)

Chất liệu: Gố sơn mài thếp vàng

-Kích thước: 44cm

Code: 0120058

Chia sẻ:

“Lúc đức phật nói kinh Đại Bảo Tích nầy, phương Đông tự nhiên xuất hiện quang minh lớn màu chơn kim chiều khắp cả Đại Thiên thế giới nầy. Trừ Phật quang minh, tất cả quang minh của Phạm, Thích, Tứ Vương, Thiên, Long, Bát Bộ, nhựt, nguyệt đều chẳng còn hiện, các tường vách cây cối lùm rừng tất cả sông núi quốc độ đều được quang minh kim sắc ấy chiếu suốt cả, dưới đất tự nhiên mọc lên sáu mươi ức tịnh diệu liên hoa hương thơm lan khắp các thứ trang nghiêm nhiều màu làm vui đẹp lòng đại chúng

Tôn giả A Nan thấy quang minh kim sắc và các liên hoa ấy bèn bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Ai làm thoại ứng ấy, có quang minh kim sắc và các tịnh diệu liên hoa?”. 
Đức phật nói: “Nầy A Nan! Có đại Bồ Tát tên là Vô Tận ý ở phương Đông cùng sáu mười ức chư Bồ Tát quyến thuộc muốn đến đây nên trước hiện thoại tướng ấy”.

Tôn giả bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Duy nguyện nói Bồ Tát ấy từ xứ nào đến, Phật hiệu là gì, thế giới tên là gì, cách đây bao xa? Nếu được nghe tên hiệu Phật và thế giới ấy, thì làm cho vô lượng vô biên Bồ Tát trang nghiêm Bồ đề”.

Đức Phật nói: “Nầy Xá Lợi Phất! Phương Đông cách đây chừng mười hằng hà sa quốc độ vi trần số thế giới, có thế giới tên là Bất Thuấn, Phật hiệu là Phổ Hiền Như LaiỨng CúngChánh Biến TriMinh Hạnh TúcThiện ThệThế Gian GiảiVô Thượng SĩĐiều Ngự Trượng PhuThiên Nhơn SưPhật Thế Tôn nay hiện tại thế

Nầy Xá Lợi Phất! Cõi ấy không có Thanh VănDuyên Giác, nhẫn đến không nghe tên Nhị thừa. Tất cả Thánh chúng thuần là Bồ Tát đã lâu từ quá khứ tu đức bổn, thiện nghiệp thành xong đầy đủ bố thíđiều phục, tự thủ, phòng hộ, thí giới, đa văntâm không phóng dật an trụ công đứcoai nghi thành tựu nhẫn lực vô ngại, nơi vô thượng đạo kiên cố tinh tiến, các thiện căn được tu tất cả đều thành tựu chư thiền giải thoát tam muộidu hí thần thông trí huệ lớn chiếu sáng, khéo phân biệt biết rõ tất cả các pháp, lòng từ các Ngài bình đẳng như hư khôngđại bi kiên cốcứu tế chúng sanhthường hành hỉ tâm khiến người khác đồng vui, xả tâm các Ngài khéo dứt tắng ái, lưới ma tranh tụng dứt hết không thừa, khéo hiểu chúng sanh các căn lợi độn theo căn họ mà ban cho pháp tài. Tâm các Ngài bình đẳng như địa, thuỷ, hoả, phong, hay phá tất cả ngoại đạo dị luận, xô dẹp địch trận kiến lập thắng phan, nhập thâm Phật pháp Thập lựcTứ vô sở uý, nơi các đại chúng tâm không có sợ, các Ngài thường quán thậm thâm thập nhị nhơn duyên, lìa hữu kiếnvô kiến thường hành trung đạo, không có các tướng ngã, ngã sởchúng sanhthọ mạngdưỡng dụcsĩ phutác giảthọ giả, đoạn, thường, hữu, vô, tất cả các kiến chấp kiết phược nhơn duyên đều dứt chẳng còn khởi. Dùng tổng trì vương ấn để ấn đó. Từ biện phân biệt diễn giải của các Ngài na do tha kiếp nói chẳng hết được, có đại thần lực cảm động vô lượng vô biên Phật độ, khéo qua lại các Phật độ dứt trừ sân hậnbố uýkiêu mạnphóng dật. Các Ngài diễn thuyết như sư tử hống, với tất cả chúng sanh kẻ oán người thân thảy đều đặt để cứu cánh Niết bàn, mây pháp phủ trùm để nổi sấm chớp, tam minh giải thoát dùng làm chớp sáng, mưa pháp vô thượng dùng làm cam lộ, hay ban bố pháp tài để Tam bửu chẳng đoạn tuyệtnội ngoại thanh tịnh dường như bửu châu, tướng hảo thù thắng tối thượng vô tỉ, dùng các thiện căn trang nghiêm thân mình….”