Tranh Phật
T030 (1)

TRANH BÁT NHÃ TÂM KINH

Mã sản phẩm: T030.

Mã sản phẩm: T030

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 012008

Chia sẻ:

Bát Nhã Tâm Kinh được tuyên thuyết khi Đức Bồ Tát Quán Âm ở Linh Sơn pháp hội. Lúc ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni nhập vào chánh định, Đức Bồ Tát Quán Âm liền kiết già phu tọa, tay kết ấn thiền định, quán chiếu ngũ uẩn đều tánh không, khi Ngài chứng biết điều ấy được thoát ly sinh tử khổ đau, chứng ngộ bát nhã thâm sâu, cả đại địa đều rúng động. Khi ấy, Đức Phật khen rằng “Lành thay! Lành thay! Tất cả sự quán chiêu của Quán Tự Tại Bồ Tát đều đúng như thật”. Bát Nhã Tâm Kinh là đoan kinh ngắn được đút kết lại từ những tinh túy nhất, chỉ dạy cho chúng sanh quán chiếu tất cả đều là không, nó không tác động và ảnh hưởng đến bổn tâm của chúng ta. Bản tâm kinh ấy được nghệ nhân Nhật Bản viết lại trên nền giấy lụa bồi gấm tinh tế, với từng đường nét chữ uyển chuyển tạo nên bức tranh tuyệt mỹ. Trên tranh được đóng những triện dấu của các nghệ nhân thực hiện.