Tranh Phật
T024 (1)

TRANH TRÌ KINH QUÁN ÂM

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giấy bồi gấm.

Code: 0120061

Chia sẻ:

Trì Kinh Quán Âm: còn gọi là Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. “người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường.

Tôn dung Bồ Tát được cẩn họa trên nền giấy bồi gấm, do nghệ nhân Nhật thực hiện. Với diện tướng doan nghiêm, thân đứng trên liên tòa, mặc Thiên y, đầu đội Phật quan. Tay nâng Phật kinh, thị hiện Thanh Văn tướng khi chúng sanh cần Ngài độ. Phía trên viết Phổ Môn Kinh. Toàn tranh vẽ vàng 18K.

Chưa có đánh giá nào.