Tranh Phật
T064 (1)

TRANH TRÌ LIÊN QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T064.

Mã sản phẩm: T064

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm 

Code: 0120022

Chia sẻ:

Đức Bồ tát Quán Âm được biết đến do Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa về công hạnh và nhân duyên ứng hóa của Ngài. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có đoạn Đức Thế Tôn nhắc đến Bồ Tát Quán Âm: “Nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! Ông có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh cõi Ta Bà…”. Bồ Tát vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh mà thị hiện vào đời, tùy duyên hằng bất biến, tùy chủng loại thể tánh mà ứng thân cứu hộ.

Trong 33 pháp tướng, Ngài thị hiện trong tướng hiệu Trì Liên Quán Âm, thân mặc Thiên y với từng đường nét uyển chuyển, đầu đội Phật quang, tay cầm hoa sen, tay kết ấn nguyện, dạo khắp mười phương làm chúng sanh an ổn, phía dưới có đồng tử chắp tay hầu cận. Tôn dung Ngài được cẩn họa theo phương pháp thủ công trên nền giấy lụa bồi gấm do nghệ nhân thực hiện, với sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc tạo nên nét đẹp trang nhã.