Tranh Phật
T065 (1)

TRANH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Mã sản phẩm: T065.

Mã sản phẩm: T065

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120043

Chia sẻ:

Vô Lượng Thọ Phật hay còn gọi là Vô Lượng Quang Phật, A Di Đà Phật,…(ý nghĩa tuổi thọ vô tận, ánh sáng vô tận,..), vào thòi quá khứ khi còn tu Bồ Tát đạo Ngài có hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo, vì lòng từ thương tưởng chúng sanh và lợi ích của hữu tình, Ngài đà phát 48 lời đại nguyện thiết lập cõi Phật quốc Tịnh Độ phương Tây, với phương pháp trì danh niệm Phật, tiếp dẫn chúng sanh sanh về cõi ấy. Nếu có chúng hữu tình nào, tín tâm trì danh hiệu Ngài và một lòng muốn sanh về cõi ấy thì khi lâm chung nhất tâm tín niệm từ một đến mười tiếng, Ngài liền đến tiếp dẫn chúng sanh ấy về cõi Tịnh Độ.

Với lòng tin kiên cố và sự tín tâm nơi Đức Phật A Di Đà, nghệ nhân xứ Phù Tang đã tỉ mỉ cẩn họa lại Tôn dung Đáng Từ Phụ trong pháp tướng tĩnh tọa an nhiên, tay kết ấn cửu phẩm liên hoa, thân vận ca sa tướng phước điền, sắc diện đoan nghiêm từ hòa, phía sau bối quang có nhất thập tam Phật. Tôn dung họa trên nền giất lụa bồi gấm Nhật tinh tế, trên tranh có viết sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật”, nhằm nhắc nhỏ chúng sanh khi nhìn vào Tôn dung Ngài liền phát tâm trì niệm hồng danh Ngài.