Phật Học

HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

15/09/2017

     Tháng bảy thu sang mùa lá rụng, từng hồi chuông vang vọng khắp nhân gian, lòng người luôn hướng về sự truy tiến báo ân, đó là nét đẹp của dân tộc Việt với tinh thần hoài niệm đến những người đã khuất bên kia thế giới, trải rộng lòng từ bi đến khắp mọi loài và cũng chính là lúc cử hành lễ Khánh Đản Bồ Tát Địa Tạng, một bậc đại thê vương: “Địa ngục chưa trống thệ không thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ đề”. Công hạnh của Ngài thể hiện niềm hiếu kính sâu sắc và lòng từ bi yêu thương chung sanh vô hạn.

     Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện chép: Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã trải qua vô lượng kiếp, công đức trí tuệ tương đồng với Phật, vốn ra Ngài đã thành Phật từ lâu, nhưng vì Ngài phát lời đại nguyện, nếu như chúng sanh ở trong sáu đường chưa hết thì thề không thành Phật.

     Theo Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo kinh, quyển Thượng chép: Bồ Tát Địa Tạng do vì lời bi nguyện rộng lớn ở đời quá khứ đã thị hiện thân Đại Phạm Vương, thân Đế Thích, thân Thanh Văn, thân Diêm La Vương, cư sĩ, voi, cọp, sói, trâu ngựa,…. cho đến thân La Sát, thân ở địa ngục, vô lượng vô số thân hình nhằm để giáo hóa chúng sạnh, đặc biệt là thương xót chúng sanh trong đời ác năm trược, ứng theo lời chúng sanh mong cầu mà tiêu tai tăng phước, để thành thục căn lành cho chúng sanh. Bồ Tát Địa Tạng thường biến hiện ra vô số thân để cứu độ chúng sanh như thế, cho nên gọi là một ngàn thân thể Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng dùng sức bi nguyện cứu độ chúng sanh, đặc biệt là thương xót chúng sanh đang chịu khổ trong cõi địa ngục mà thị hiện thân Diêm La Vương, thân địa ngục,… rộng vì khắp tất cả chúng sanh đang chịu khổ mà nói pháp giáo hóa cứu độ, nhân thế mà thông thường cho rằng Diêm La Vương là do Bồ Tát Địa Tạng hóa thân.

     Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chép: Bồ Tát Địa Tạng nhận lời phó chúc của Phật Thích Ca, trong khoảng thời gian sau khi Phật Thích Ca nhập diệt đến lúc Phật Di Lặc ra đời, trong thời gian không có Phật này, Bồ Tát Địa Tạng lưu lại trong nhơn gian để cứu độ giáo hóa những chúng sanh đang chìm đắm trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Atula, người, trời…khi dộ hết chúng sanh thì Ngài mới thành Phật.

     Hình tượng Bồ Tát Địa Tạng có nhiều loại, từ đời Đường trở về trước hình tượng đa phấn là đầu đội mão đeo anh lạc. Nhưng sau đời Đường thì hình tượng Bồ Tát Địa Tạng dùng Kim Địa Tạng làm tiêu chuẩn, biến thành hình tượng vị Tỳ-kheo, thân đắp ca sa, tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm tích trượng, hoặc ngồi trên hoa sen, mỗi tự viện đều có điện đường cung phụng Địa Tạng Bồ Tát.

     Trong kinh Phật dạy: dốc lòng niệm tụng Bồ Tát Địa Tạng hoặc lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn, chứa góp nhân vô lượng, không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước, không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì,…

     Bồ Tát Địa Tạng “Không vì cầu an lạc cho mình, chỉ nguyện cho chúng sanh được lìa khổ”. Với tinh thần đại nguyện, cống hiến, từ bi, chúng ta phải tôn kính học tập theo, để cứu mình độ người ra khỏi vòng luân hồi đau khổ.